Forskningsavdrag kan sänka företags personalkostnader med stora belopp

Allmänt om forskningsavdrag. År 2014 infördes ett skatteincitament för forskning och utveckling. Sedan dess får företag göra avdrag från arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning eller utveckling (FoU).

Vad är forskning? Forskning innebär att företaget ska arbeta med att ta fram ny kunskap. Forskningen kan utgå från resultatet av tidigare kunskap och bygga vidare på denna. Det centrala är att det genom arbetet ska tillkomma ny kunskap.

Vad är utveckling? Utveckling avser nya eller väsentligt förbättrade varor, tjänster eller produktionsprocesser. Utvecklingsarbetet ska syfta till att ta fram varor, tjänster eller produktionsprocesser som tidigare inte funnits. Avdrag kan även medges för väsentliga förbättringar som exempelvis avser kvalitet, användning, utformning, tillverkning och tillhandahållande. Utvecklingsarbetet ska utgå från användning av resultatet av forskning. Prövningen ska göras utifrån det företag där forsknings- eller utvecklingsprojektet bedrivs och innehållet i och syftet med projektet.

Hur stort är avdraget?

Från 1 april 2020 och framåt.  Avdraget från de egentliga arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med FoU hos arbetsgivaren får inte överstiga 450 000 kronor per kalendermånad.  Det sammanlagda avdraget från de egentliga arbetsgivaravgifterna kan därmed högst bli 5 400 000 kronor under ett år, från ett maximalt löneunderlag på 56 308 655 kronor.

På löneunderlaget ska även den allmänna löneavgiften sättas ned med 10 procent. På ett löneunderlag på 56 308 655 kr blir därmed nedsättningen 469 238 kr per månad (56 308 655 kr x 10 procent /12 månader).

Maximalt forskningsavdrag blir därmed 919 239 kr per kalendermånad (450 000 kr + 469 239 kr). Totalt avdrag kan därmed högst uppgå till 11 038 868 kr per år (919 239 kr x 12 månader)

1 januari 2014 – 31 mars 2020. Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling ska avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget för dessa personer. Det sammanlagda avdraget för samtliga personer som omfattas av avdraget får inte överstiga 230 000 kronor per månad. Totalt avdrag kan därmed högst uppgå till 2 760 000 kronor per år (230 000 kr x 12 månader).

Finns det några krav på hur arbetet ska vara utfört? Arbetet ska utföras systematiskt och vara kvalificerat. Att arbetet ska vara systematiskt innebär att det ska undersöka, genomföra eller följa upp fakta enligt en viss metod (en plan). Med att arbetet ska vara kvalificerat innebär att det ska ha ett reellt forsknings- eller utvecklingsinnehåll. Olika stöd- och kringfunktioner är således uteslutna.

Enligt Skatteverket kan dokument som kan ligga till grund för prövningen exempelvis vara:

 • planeringsunderlag
 • projektbeskrivningar
 • bemannings-PM
 • forskningsrapporter.

Hur begärs avdraget? Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter redovisas i en arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden. Uppgifter ska anges som rör betalningsmottagaren, dvs. arbetstagaren som fått lön eller annan ersättning. Beslut om bland annat skatteavdrag och arbetsgivaravgifter fattas för varje redovisningsperiod för sig med ledning av innehållet i skattedeklarationer och andra tillgängliga uppgifter. Ofta lämnas arbetsgivardeklaration elektroniskt genom att en fil med samtliga uppgifter överförs till Skatteverket men uppgifterna kan även registreras manuellt.

Det är upp till varje företag att bedöma att kraven för avdraget är uppfyllda och att göra avdraget varje redovisningsperiod.

Vad händer om Skatteverket inte anser att avdraget ska göras?Skatteverket gör regelbundet olika kontroller. Vid en kontroll är det upp till företaget att göra sannolikt att företaget har uppfyllt kraven för forskningsavdraget. Det är därför viktigt att företaget kan förklara för Skatteverket varför avdraget ska medges.

Om Skatteverket kommer fram till att ett företag inte har rätt till avdraget kan avdraget nekas och tidigare beslutade belopp kan ändras. Om Skatteverket dessutom kommer fram till att företaget har lämnat en oriktig uppgift kan även skattetillägg tas ut. Skatteverkets beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Företag som vill undvika att påföras skattetillägg bör lämna tillräckliga uppgifter för att Skatteverket ska kunna bedöma avdraget. 

Avdrag som inte har utnyttjats? Företag som inte har begärt forskningsavdrag kan lämna in en begäran om omprövning av tidigare redovisningsperioder till Skatteverket. En begäran om omprövning ska ha inkommit till Skatteverket före utgången av sjätte året efter inkomståret. Företag som missat att begära forskningsavdrag kan därmed ha rätt till att få betydande belopp återbetalade.

Behöver ert företag hjälp?  Välkommen att kontakta oss om ert företag vill ha hjälp med att:

 • undersöka om ni har rätt att göra avdraget,
 • formulera ett så kallat öppet yrkande för att undvika skattetillägg,
 • begära omprövning bakåt i tiden eller
 • överklaga Skatteverkets beslut.

Referenser:

 • Proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014
 • Proposition 2019/20:68 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling
 • Proposition 2020/21:110 Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling
 • SOU 2012:66